| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Ενεργά Προγράμματα 
> Πρόγραμμα εγγυητικών επιστολών ΕΤΕΑΝ 
   

Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων - Ενεργοποίηση του προγράμματος εγγυητικών του ΕΤΕΑΝ

Δικαιούχοι:Νέες, υφιστάμενες, υποσύσταση επιχειρήσεις 

Όρια εγγυητικών : 10.000€ έως 150.000€
Διάρκεια εγγύησης: 720 ημέρες
Διάρκεια προγράμματος: έως 30/06/2014 
Προμήθεια εγγυητικών ΕΤΕΑΝ: 0,50 


Χρήση εγγυητικών: Λήψη προκαταβολής για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εγγύηση για εισαγωγή α'υλων / εμπορευμάτων

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδίδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίωνΣυνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

        1.  Eurobank
        2.  Εμπορική Τράπεζα
        3.  Ελληνική Τράπεζα
        4.  Εθνική Τράπεζα
        5.  Alpha Τράπεζα
        6.  Τράπεζα Αττικής
        7.  Παγκρήτια Τράπεζα
        8.  Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
        9.  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
       10.  Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
       11.  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
       12.  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
       13.  Probank

Παρατάθηκε έως την 30.06.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Για το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος

http://www.etean.com.gr/PublicPages/PastProgram1.aspx?ID=13©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.