| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
   
 

                                                                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
                                                     «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 


ΣΚΟΠΟΣ:

 Σκοπός του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων" είναι, η ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

Στο πλαίσιο της Προγράμματος, "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων", ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ:

Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον):25%
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση) :40% έως 50%
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική) - Το υπόλοιπο ποσοστό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Από 10/3/2011 έως 24/5/2011.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΤΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 • Που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο
 • σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος.
 • ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Ποσοστό επιδότησης: 45% για όλη την επικράτεια

Β) Υφιστάμενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 • που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου
 • ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος, όπως αναφέρονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος.
 • έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
 • Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον μία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).

Ποσοστό επιδότησης: 50% για όλη την επικράτεια

Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις

 • που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο
 • σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών,
 • έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008,
 • ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).

Ποσοστά επιδότησης:

 • 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • 50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ

Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

Ποσοστό επιδότησης: 50% για όλη την επικράτεια

* Για τις ανάγκες του παρόντος, ως υφιστάμενη θεωρείται η επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις και ως νέα αυτή που έχει κλείσει περισσότερες από μια και λιγότερες από τρείς.


Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το σύμφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με τους στόχους και το περιεχόμενο της συνεργασίας και περιλαμβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύμφωνο συνεργασίας.
 • Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών με βάση την προγραμματική συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.
 • Όλοι οι συμβαλλόμενοι σε σχήμα συνεργασίας εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του σχετικού Κανονισμού.
 • Όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι θα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιμοι και έκαστος εξ αυτών να πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα.
 • Ο κάθε εταίρος υποβάλει αυτοτελές και αυτοδύναμο επενδυτικό σχέδιο. Όλες οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς και εντάσσονται αυτοτελώς στις διατάξεις του παρόντος. Οι στόχοι του προγράμματος εξετάζονται με την ολοκλήρωση του έργου στο αυτούσιο και για κάθε εταίρο ξεχωριστά.
 • Η ύπαρξη (και τήρηση) του συμφώνου συνεργασίας εξασφαλίζει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες.
 • Το σύμφωνο συνεργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε εταίρο με την υποβολή της πρότασης.
 • Με την υποβολή του πρώτου «ατομικού» επενδυτικού σχεδίου που συμμετέχει σε συνεργασία υποβάλλεται και το σύμφωνο συνεργασίας. Το σύμφωνο αυτό (και οι συμμετέχοντες σε αυτό) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό συνεργασίας, που θα συνοδεύει την υλοποίηση της συνεργασίας και των συμμετεχόντων επενδυτικών σχεδίων σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το πρόγραμμα, "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων", χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 100.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη).


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α/Α

ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

50%

Α) Μηχανήματα:

 • συσκευασίας,
 • ετικετοποίησης
 • ποιοτικού ελέγχου,
 • Άλλα μηχανήματα σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της υπηρεσίας.

Β) Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

 • Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισμό φωτογράφησης,web cameras,κ.λ.π)
 •  Συστήματα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων.
 •    Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφερειακά συστήματα,δικτυακός εξοπλισμός κτλ μέχρι 10% του Π/Υ του έργου

 

2

Δαπάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών

 

40%

 

 • Εφαρμογή λογισμικού CRM
 •    Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ηλεκτρονικές αγορές / καταστήματα.
 • Προμήθεια Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (π.χ. CAD και CAM
 • Εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine  optimization)  Λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back –up / Data Recovery , script, λογισμικό κρυπτογράφησης , λογισμικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
 •    Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού
 •  Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής με ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής.)
 •   Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
 •     Παραμετροποίηση μέχρι το 10% του συνόλου της αξίας του λογισμικού

3

Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης

προϊόντων και συσκευασίας

 

80%

 

 

 • Σχεδιασμός προϊόντος
 •  Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας
 • Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων.
 • Δοκιμές – Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων
 •   Αγορά τεχνογνωσίας Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές.

4

Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους

 

50%

 

 • Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις .
  Μετακινήσεις που σχετίζονται άμεσα με εκθέσεις.
 • Προώθηση /προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση – Συμμετοχή σε e-marketplace).
 • Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του εξωτερικού σε αγορά –στόχο (In-Store Marketing).
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού.
 •   Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.
 •  Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε ΜΜΕ του εξωτερικού.
 •  Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα.
 • Δαπάνες Επιχειρηματικών αποστολών υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αποστολής από θεσμικό / θεσμοθετημένο φορέα.*

* Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.

5

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

(π.χ. Feasibility Studies)

40% και μέχρι του ποσού των

50.000,00€

 • Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 •  Εκπόνηση μελετών και ερευνών.
 • Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
 • Σύνταξη στρατηγικού –επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης.
 • Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων.

6

Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

50%

 

Περιλαμβάνονται κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση, προστασία, αγορά, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.)

7

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και
ανθρώπινων πόρων

10%

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τη μισθοδοσία στελέχους/στελεχών marketing για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με σκοπό:

 • τον σχεδιασμό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια,
 •     την οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή του σχεδίου από την επιχείρηση και
 • τις πρώτες ενέργειες εφαρμογής του σχεδίου.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

 • Δεν είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης από κοινοπραξία επιχειρήσεων.
 • Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 
 • Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους τους.
 • Χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του παρόντος Προγράμματος (04-02-2011).
 • Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες.
 • Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήματος και διατήρησης σημάτων συμμόρφωσης δεν είναι επιλέξιμες.
 • Οι δαπάνες απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες.
 • Σχετικά με τις δαπάνες «Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων», βασικός όρος για την επιλεξιμότητα τους είναι η διατήρηση του μέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Ενημερωτικό σε pdf- "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"

 Προκήρυξη Οδηγού Προγράμματος, "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"


©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.