| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Πράσινος Τουρισμός 
   
«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
  • Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται:

στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού γενικά
στο 45% στα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20/12/2010 και μέχρι τις 25/02/2011.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία αστικού δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Στην Πράξη μπορούν να υποβάλουν από μια (1) πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Όλη η Ελλάδα


ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 400.000€, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 15.000€.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή (ιδία συμμετοχή και τραπεζικός δανεισμός-εάν χρησιμοποιηθεί) του δικαιούχου της ενίσχυσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%
Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

 Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
 Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
 Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 Τουριστικές επαύλεις.
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, άλλες προβλεπόμενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τουριστικά καταλύματα που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη Αίτηση Λειτουργικής Τακτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» μπορούν να αποτελούν επιλέξιμες επιχειρήσεις αρκεί είτε να τους έχει χορηγηθεί το νέο Ε.Σ.Λ. με το σύνολο της δυναμικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία της Αίτησης Λειτουργικής Τακτοποίησης που έχουν υποβάλει στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. Κατά τη λήξη της επένδυσης και προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο του σχεδίου είναι απαραίτητο να τους έχει χορηγηθεί το Ε.Σ.Λ.

3. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009. Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση, συγχώνευση ή τυχόν μετατροπές τους, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 01.01.2009.

4. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

5. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

6. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τo οικονομικό έτος 2009.

Για τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από την αναγωγή του δηλωθέντος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα τεκμαρτά εισοδήματα χωρίς παιδιά, που αφορούν την χρήση του 2009. Η αναγωγή γίνεται με τη διαίρεση των δηλωθέντων εισοδημάτων για το έτος 2009 με το συντελεστή 0,32.

7. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

8. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

9. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.


Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους..

1.2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου.

1.3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού.

1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.

1.5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, για κάλυψη ιδίων αναγκών της μονάδας.

1.6 Αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη ιδίων αναγκών θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού.

1.7 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:

o    Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).

o    Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.

o    Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.

o    «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.

o    Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.

o    Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

o    Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).

o    Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. μέθοδος καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλωρίου).

*Επισημαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση Α.Π.Ε. για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών.

Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής:

o    Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.

o    Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.

o    Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.

o    Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.

o    Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού.

o    Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.

o    Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:

o    Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.

o    Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).

o    Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

o    Άλλο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:

o    Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

o    Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ

o    Σχεδιασμός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

o    Ενέργειες ενημέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των πελατών.

ΣΗΜ: Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την απόκτηση πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.

Το κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισμού και συστημάτων (κύριων και βοηθητικών) για την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών.

Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού όπου τεκμηριωμένα απαιτείται.

Το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

0-100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών και βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του νέου εξοπλισμού.

·         Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους.

·         Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών και βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του νέου εξοπλισμού.

·         Υποδομή μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού (χωματουργικά, οπλισμένο σκυρόδερμα κ.λπ.).

·         Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

0-100%

3

Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν στη μελέτη, στην πιστοποίηση που επικυρώνει την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την απόκτηση οικολογικού σήματος λειτουργίας της τουριστικής μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς του προτύπου) και περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την πιστοποίηση της ενσωμάτωσης των προτύπων καθώς και στη σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σημ:Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για ανανέωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

0-15%

4

Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).

·         Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου.

      Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου.

      Έκθεση-καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, κατανάλωσης νερού, όγκου απορριμμάτων του τελευταίου έτους πριν την υποβολή. Στην έκθεση θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα διατυπώνονται / ιεραρχούνται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης κατανάλωσης νερού και παραγωγής απορριμμάτων ενώ επίσης θα τεκμηριώνονται οι στόχοι της επένδυσης (ενεργειακός στόχος, στόχος μείωσης κατανάλωσης καθαρού νερού, στόχος διατήρησης απασχόλησης).

      Προετοιμασία έκδοσης αδειών που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης όπου αυτό απαιτείται.

      Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο  (προμήθεια εξοπλισμού κτλ).

Σημείωση: Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού οι δαπάνες συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα € 4.000.

0-6%

5

Ενημέρωση και προβολή.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής και επικοινωνίας της υιοθέτησης πράσινης πολιτικής ή της πιστοποίησης μέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας επιλέξει η επιχείρηση (αναβάθμιση - επέκταση ιστοσελίδων, ενημερωτικά έντυπα σε σχέση με τις υιοθετούμενες πράσινες πολιτικές της επιχείρησης, την περιβαλλοντική διαχείριση, η παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές όπως έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κ.λπ.).

0-5%


Επισημαίνεται ότι στις κατηγορίες δαπανών 1 και 2 μπορούν να ενταχθούν δαπάνες μέχρι του ποσού των € 15.000,00 που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Σημ:
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), 14/12/2010.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Δεν είναι επιλέξιμες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου οι εξής δαπάνες:

• Ο Φ.Π.Α.
• Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
• Οι δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν πριν την ημερομηνία προκήρυξης της
• επενδυτικής πρότασης στην Πράξη.
• Οι δαπάνες Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων ανέρχεται σε 30.000.000€.Για να δείτε το αρχείο σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.