| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Εναλλακτικός Τουρισμός 
   

                              
                                            Επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα συμβούλων της ΒΜS : 210-93.18.016                                                                                          ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΣΚΟΠΟΣ:

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

  • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
  • Θαλάσσιος τουρισμός
  • Τουρισμός υπαίθρου
  • Γαστρονομικός τουρισμός
  • Τουρισμός υγείας και ευεξίας
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 Οι υποβολές των προτάσεων θα πραγματοποιούνται από τις 4-01-2012 έως και τις 31-01-2012.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 


1. Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (μέ έναρξη πριν την 1.1.2010), τα οποία ανήκουν στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη και νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ.

2. Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:


  • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00.
  • Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 50%.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδιωτική συμμετοχή 50%

Δημόσια Χρηματοδότηση 50%
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:


Α/Α

                                         ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού

*      

≤100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

≤60%

3

Προβολή – Προώθηση

≤25%

4

Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ)

≤5%

5

Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.)

≤6%Για να δείτε το σύντομο ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ 

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.